> >

Prelucrarea datelor cu caracter personal

DREPTUL LA INFORMARE

Conform art. 12 din Legea 677/21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, persoanele vizate au dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art. 13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14), dreptul de opoziție (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17), dreptul de a se adresa justiției (art. 18).

PERSOANELE VIZATE sunt clienți/potențiali clienți.
Persoanele sunt vizate asupra drepturilor lor în scris și/sau prin afișarea pe site-ul www.makita.ro

În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute fie direct de la persoana vizată, fie prin alte mijloace, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin urmatoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective:

a) Identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul.

Operatorul datelor obținute de la persoanele vizate este S.C. MAKITA ROMANIA S.R.L. Conform art. 20 alin (1) din Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu privire la securitatea prelucrărilor, MAKITA ROMANIA SRL este obligat să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvaluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea respectivă comporta transmisii de date în cadrul unei retele, precum și împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegală.
Conform alin. (5) din acelasi act normativ, efectuarea prelucrarilor prin persoane împuternicite trebuie sa se desfasoare în baza unui contract încheiat în forma scrisa.
MAKITA ROMANIA SRL a luat masurile necesare în sensul celor mentionate mai sus.

b) Scopul în care se face prelucrarea datelor
Scopul pentru care se realizează prelucrarea datelor constă în reclamă, marketing și publicitate.

c) Informații suplimentare
Destinatarii datelor cu caracter personal sunt persoanele vizate, beneficiari ai serviciilor/produselor oferite de reteaua de distributie MAKITA ROMANIA.
Furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie.
În cazul în care datele solicitate nu sunt furnizate MAKITA ROMANIA SRL îsi rezerva dreptul de a nu efectua anumite servicii solicitate de catre persoanele vizate.

Persoanele vizate beneficiaza de drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile în care pot fi exercitate.

Pentru serviciile oferite, persoanele care urmeaza a beneficia de aceste servicii vor furniza operatorului de date cu caracter personal urmatoarele date: numele si prenumele, semnatura, telefon/fax, adresa de domiciliu/resedinta, judetul de resedinta, e-mailul.

Garantiile care însotesc dezvaluirea datelor catre terti sunt actele normative aplicabile, respectiv Codul penal, Codul de procedura penala, Legea nr. 535/2005 privind prevenirea si combaterea terorismului, Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.
Art. 30 din Legea 677/2001 se refera la situatiile în care transferul de date cu character personal este întotdeauna permis.

Astfel, transferul de date este întotdeauna permis în urmatoarele situatii:

  1. când persoana vizata si-a dat în mod explicit consimtamântul pentru efectuarea transferului; în cazul în care transferul de date se face în legatura cu oricare dintre datele prevazute la art. 7, 8 si 10, consimtamântul trebuie dat în scris;
  2. când este necesar pentru executarea unui contract încheiat între persoana vizata si operator sau pentru executarea unor masuri precontractuale dispuse la cererea persoanei vizate;
  3. când este necesar pentru încheierea sau pentru executarea unui contract încheiat ori care se va încheia, în interesul persoanei vizate, între operator si un tert;
  4. când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apararea nationala, ordinea publica sau siguranta nationala, pentru buna desfasurare a procesului penal ori pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în justitie, cu conditia ca datele sa fie prelucrate în legatura cu acest scop si nu mai mult timp decât este necesar;
  5. când este necesar pentru a proteja viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanei vizate;
  6. când intervine ca urmare a unei cereri anterioare de acces la documente oficiale care sunt publice ori a unei cereri privind informatii care pot fi obtinute din registre sau prin orice alte documente accesibile publicului.

Makita Romania SRL este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 0003842.